Działalność diagnostyczna

Wydawanie opinii

Poradnia na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka wydaje opinie w następujących sprawach:

 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
 • objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym)
 • przyspieszenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
 • promocji dziecka z klas I-III w trakcie roku szkolnego do klasy programowo wyższej
 • realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej
 • kontynuowania edukacji w klasie terapeutycznej
 • objęcia ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
 • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy
 • ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
 • braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • w innych sprawach

Poradnia wydaje także:

 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecku

– wydanie opinii poprzedza diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, w uzasadnionych przypadkach również logopedyczna.

– przed badaniem dziecka należy zapoznać się z informacją dla rodzica o badaniu psychologiczno-pedagogicznym – link

– na badanie należy dostarczyć odpowiednią informację ze szkoły/przedszkola o dziecku/uczniu. Wzory dokumentów umieszczone są w zakładce DRUKI link