Działalność terapeutyczna

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży skierowana jest do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Realizowana jest w formie cyklicznych indywidualnym spotkań psychologa z dzieckiem o charakterze terapeutycznym oraz udzielania rodzicom porad i wskazówek terapeutycznych do pracy z dzieckiem w domu.

Terapia psychologiczna skierowana jest do dzieci i młodzieży w celu pomocy m. in. w:

  • przezwyciężaniu bieżących kryzysów rozwojowych oraz sytuacji trudnych (traumatycznych) występujących zarówno w życiu szkolnym, jak i rodzinnym dziecka (np. zmiana szkoły, doświadczenie przemocy rówieśniczej, żałoba w rodzinie, rozwód rodziców itp.),
  • niwelowaniu nieakceptowanych społecznie i nieadaptacyjnych zachowań (np. agresja fizyczna i werbalna, brak motywacji do nauki),
  • kształtowaniu nowych, adaptacyjnych umiejętności (np. radzenie sobie ze stresem, nawiązywanie konstruktywnych kontaktów z rówieśnikami),
  • rozpoznawaniu i rozwijaniu swoich mocnych stron, kształtowaniu poczucia własnej wartości, osiąganiu kompetencji kluczowych dla danego etapu rozwoju,
  • poprawie komfortu psychicznego dziecka.

W terapii psychologicznej oprócz dziecka przejawiającego różnorodne trudności, uczestniczą także jego rodzice (opiekunowie prawni).

Terapia psychologiczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka, zgłaszanych trudności  i jego wieku. Częstotliwość, ilość spotkań terapeutycznych oraz podejście terapeutyczne zależą przede wszystkim od wagi i znaczenia problemu ucznia.

Terapia psychologiczna w poradni odbywa się w godzinach popołudniowych, aby udział  w spotkaniach z psychologiem nie kolidował z zajęciami szkolnymi dziecka.

W ramach oddziaływań terapeutycznych prowadzonych przez psychologów w poradni odbywają są także konsultacje psychologiczne dla rodziców i prawnych opiekunów dziecka, którzy mogą liczyć również na pomoc w formie m. in.:

  • poradnictwa wychowawczego (np. jakie konsekwencje i nagrody stosować wobec dziecka; jak zmotywować je do nauki)
  • poradnictwa informacyjnego (np. do jakich poradników warto zajrzeć; jakie gry, zabawki warto kupować dziecku; gdzie szukać dalszej pomocy specjalistycznej)
  • wsparcia emocjonalnego i wzmacniania własnych kompetencji jako rodzica (np. w przypadku uzyskania negatywnej diagnozy medycznej dziecka)
  • pomocy w identyfikowaniu i przekształcaniu nieprawidłowych wzorców komunikacyjnych w rodzinie na bardziej efektywne i satysfakcjonujące dla każdej ze stron (rodziców i dzieci).

W celu skorzystania z terapii psychologicznej konieczne jest złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) „Zgłoszenia do poradni” znajdującego się w zakładce DRUKI ze wskazaniem problemów występujących u dziecka – link