Algorytm postępowania

  1. Osobiste zgłoszenie się rodzica/ opiekuna prawnego (powinien posiadać postanowienie sądu o przyznanie opieki nad dzieckiem) lub telefoniczne ustalenie terminu wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Za zgodą rodzica/ prawnego opiekuna szkoła może także skontaktować się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  w celu ustalenia terminu wizyty.
  2. Zgłoszenie się rodzica/prawnego opiekuna z dzieckiem lub pełnoletniego ucznia do sekretariatu.
  3. Rodzic (prawny opiekun) badanego dziecka lub uczeń pełnoletni wypełnia formularz zgłoszeniowy  w sekretariacie, podaje nr PESEL .
  4. Przekazanie karty wraz z dostarczoną dokumentacją zespołowi badającemu.
  5. Wyznaczenie terminu badania przez zespół diagnostyczny. Poinformowanie zgłoszeniodawcy. Potwierdzenie terminu.
  6. Wywiad z rodzicem. Badanie dziecka. Omówienie wyników.
  7. Wydanie opinii/orzeczenia/informacji o dziecku – dokumenty mogą być odebrane osobiście bądź wysłane pocztą (w zależności od decyzji wnioskodawcy).

W zależności od powodu zgłoszenia dziecka (ucznia) na badanie  w poradni należy dostarczyć odpowiednie dokumenty. Informujemy o tym telefonicznie, przekazując rodzicowi datę wyznaczonej wizyty.