Działalność diagnostyczna

Wydawanie orzeczeń

Wydawanie orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zespół Orzekający powołany przez dyrektora poradni na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka po przeprowadzonej diagnozie psychologicznej, pedagogicznej   i logopedycznej, w oparciu o odpowiednią dokumentację lekarską oraz informację ze szkoły wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

I. Orzeczenie do kształcenia specjalnego ze względu na:

1) niepełnosprawność dziecka lub ucznia:

 • niesłyszące
 • słabosłyszące
 • niewidzące
 • słabowidzące
 • niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
 • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnością sprzężoną

2) niedostosowanie społeczne

3) zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

W/w orzeczenie wydaje się dla dzieci i uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

II. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – wydaje się dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

III. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – wydaje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

IV. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – wydaje się dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Wydawana jest również:

V. opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia nauki w szkole.

 • Wydawanie orzeczeń oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 • Odpowiednie druki: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, informacja o dziecku/uczniu, opinia szkoły/przedszkola – zamieszczone są w zakładce DRUKIlink