Menu Zamknij

BADANIE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ – najważniejsze informacje

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczeń, bądź rodzic ma prawo w każdej chwili odmówić, zrezygnować z pomocy poradni. Poradnia zobowiązana jest akceptować decyzję klienta. Wszystkich pracowników poradni (zarówno merytorycznych, administracji i obsługi) obowiązuje tajemnica służbowa.

Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), bądź pełnoletniego ucznia. Opinię odbiera osobiście wnioskodawca, lub osoba pisemnie przez niego upoważniona. W uzasadnionych wypadkach, na pisemną prośbę rodzica opinia jest przesyłana wnioskodawcy drogą pocztową.

W trosce o Państwa dzieci i rzetelność prowadzonych przez nas badań psychologiczno- pedagogicznych zwracamy się z prośbą o przyprowadzanie na badania, spotkania terapeutyczne i konsultacje dzieci zdrowych, tzn. jeżeli w dniu badania dziecko jest przeziębione, ma gorączkę, biegunkę, mocny katar lub kaszel, jest bardzo osłabione prosimy o telefoniczne uprzedzenie o tym fakcie i ewentualną konsultację co do możliwości przyjęcia przez nas dziecka.

Zaleca się też, żeby dziecko było wyspane i najedzone. Dziecko, które jest w złej formie fizycznej, niewsypane albo głodne nie jest w stanie pracować podczas badania adekwatnie do swoich możliwości, co bezpośrednio wpływa na wynik badania psychologiczno- pedagogicznego.

Prosimy też, aby dzieci noszące okulary, aparaty słuchowe przynosiły je ze sobą na badanie. Jeśli dziecko przyjmuje na stałe leki, powinno je przyjąć również w dniu badania.

Czas trwania pełnego badania psychologiczno-pedagogicznego wynosi do 4 godzin. W tym czasie dziecko ma przerwę pomiędzy badaniem psychologicznym i pedagogicznym – wtedy odpoczywa, może również się napić lub coś zjeść (najlepiej zabrać ze sobą butelkę wody i kanapkę lub inną przekąskę dla dziecka). W sytuacji, w której dziecko pracuje w wolnym tempie lub jest bardzo zmęczone badaniem, może zajść konieczność wyznaczenia dodatkowego terminu na dobadanie.

Algorytm postępowania:
 1. Osobiste zgłoszenie się rodzica/ opiekuna prawnego (powinien posiadać postanowienie sądu o przyznanie opieki nad dzieckiem) lub telefoniczne ustalenie terminu wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Za zgodą rodzica/ prawnego opiekuna szkoła może także skontaktować się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  w celu ustalenia terminu wizyty.
 2. Zgłoszenie się rodzica/prawnego opiekuna z dzieckiem lub pełnoletniego ucznia do sekretariatu.
 3. Rodzic (prawny opiekun) badanego dziecka lub uczeń pełnoletni wypełnia formularz zgłoszeniowy  w sekretariacie, podaje nr PESEL .
 4. Przekazanie karty wraz z dostarczoną dokumentacją zespołowi badającemu.
 5. Wyznaczenie terminu badania przez zespół diagnostyczny. Poinformowanie zgłoszeniodawcy. Potwierdzenie terminu.
 6. Wywiad z rodzicem. Badanie dziecka. Omówienie wyników.
 7. Wydanie opinii/orzeczenia/informacji o dziecku – dokumenty mogą być odebrane osobiście bądź wysłane pocztą (w zależności od decyzji wnioskodawcy).

W zależności od powodu zgłoszenia dziecka (ucznia) na badanie  w poradni należy dostarczyć odpowiednie dokumenty (wzory znajdują się w zakładce druki). Informujemy o tym telefonicznie, przekazując rodzicowi datę wyznaczonej wizyty.


Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży z Uniwersytetem Jagiellońskim 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży bierze udział w ogólnopolskim projekcie badawczym, który realizowany jest przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt nosi tytuł „Rozwój kompetencji pragmatycznej w okresie wczesnego dzieciństwa” i jego celem jest opracowanie polskiej wersji Kwestionariusza do pomiaru kompetencji pragmatycznej LUI-Polski. Kwestionariusz dostarczy informacji o tym, w jaki sposób dzieci pomiędzy 18 a 47 miesiącem życia komunikują się i używają języka w społecznych kontekstach. Koordynatorem przedsięwzięcia na terenie poradni jest nasz pracownik, neurologopeda p. Halina Grudniewska.

Udział w tym projekcie przyczyni się do opracowania rzetelnego narzędzia, które będzie mogło być wykorzystywane w procesie diagnozy małego dziecka. 

Małgorzata Domalska

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Chełmży

OD DZIŚ LEKCJE W KUJAWSKO-POMORSKIEJ E-SZKOLE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY

 

Szacuje się, że z objętej wojną Ukrainy do Polski uciekło już ponad 400 tysięcy dzieci i młodzieży. Aby umożliwić im kontynuowanie nauki i wesprzeć w poznawaniu regionu, uruchomiliśmy prowadzone w języku ukraińskim zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. W dzisiejszej (8 marca) inauguracji wziął udział marszałek Piotr Całbecki. Zajęcia dostępne na platformie Youtube.

 

– Cieszę się, że w tak krótkim czasie udało się wcielić nasz plan w czyn. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt, którzy z entuzjazmem włączyli się w jego realizację. Naszą e-Szkołę będziemy rozwijać w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom młodych obywateli Ukrainy. To także wsparcie dla ośrodków organizujących czas dzieciom i młodzieży. Bądźcie z nami i korzystajcie z lekcji prowadzonych przez naszych wspaniałych pedagogów – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

Otwierającą ukraińską część e-Szkoły lekcję matematyki poprowadziła Tatiana Kovalska, wykładowczyni uniwersytecka z 10-letnim stażem pracy i 6-letnim stażem zawodowym w kształceniu dzieci klas 1-6. Nauczycielka języków obcych i toruńska przewodniczka turystyczna Nadzieja Hajduczenia zaprasza na zajęcia języka polskiego i historii regionu kujawsko-pomorskiego. Psycholog kliniczny, nauczycielka w szkole podstawowej Oksana Koriahina zaoferuje wsparcie psychologiczne.

 

W planie naszej e-Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, informatyki oraz plastyki, a także edukacja regionalna, kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych – nauczanie wczesnoszkolne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Lekcje prowadzone są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski w ostatnich tygodniach. Plan zajęć dostępny będzie na stronie edupolis.pl.

 

Początkowo prowadzonych będzie 10 zajęć tygodniowo – po 2 godziny od poniedziałku do piątku.

Wszystkie lekcje będą rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji. Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

 

INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 września 2021r.  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Oddział w Złejwsi Wielkiej  zmienia siedzibę.

Nowy adres Poradni  to : Szkoła Podstawowa w  Siemoniu, Siemoń  89a

Kontakt:  telefon 607 901 239  

                  mail: sekretariat.zlawies@poradnia-chelmza.pl

Działalność diagnostyczna i konsultacje w nowej siedzibie  Poradni wznowiona zostanie od 6 września br.

Godziny funkcjonowania Poradni:

poniedziałek 7.30 – 15.30

wtorek 8.00 – 12.00

środa 7.30 – 16.30

czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.00 – 15.00

Rodzicu,

ze względu na sytuację epidemiologiczną, w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracowników znacząco zmienił się sposób funkcjonowania Poradni, w tym warunki prowadzenia badań diagnostycznych. W trosce o zdrowie prosimy  o  przestrzeganie poniżej  podanych zasad:

Zgłoszenie o badanie i dokumentację dziecka można złożyć również osobiście przy zachowaniu środków ostrożności w skrzynce podawczej

 • Po rozpatrzeniu zgłoszenia pracownik Poradni poinformuje telefonicznie o terminie badania/spotkania w placówce oraz przeprowadzi telefonicznie Ankietę wstępnej kwalifikacji.
 • Przyjmowani są tylko klienci po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Proszę pozostań w domu oraz stosuj się do zaleceń służb sanitarnych i lekarzy. Powiadom o sytuacji sekretariat Poradni, najszybciej jak to będzie możliwe zostanie  wyznaczony nowy  termin wizyty;
 • Udział rodzica/opiekuna prawnego w diagnozie, terapii możliwy jest w wyjątkowych sytuacjach pod warunkiem, że rodzic/opiekun prawny znajduje w odległości się min. 2 metry od diagnosty .
 • Prosimy o punktualne przybycie na wizytę, aby uniknąć sytuacji gromadzenia się większej liczby osób w Poradni oraz by zapewnić czas na dezynfekcję pomieszczeń. 
 • Wywiad przed badaniem może być przeprowadzony po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicem telefonicznie lub poprzez połączenie online.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa
  i ust. Dzieci niepełnosprawne są zwolnione z obowiązku noszenia maseczki ochronnej.
 • Wyjaśnij dziecku, dlaczego nie może zabierać ze sobą do Poradni niepotrzebnych, dodatkowych przedmiotów np. zabawek.
 • Prosimy o zabranie ze sobą piórnika dziecka z przyborami szkolnymi (długopis, ołówek, kredki, nożyczki).
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Po przyjściu do Poradni  następuje mierzenie temperatury, mycie i dezynfekcja rąk.
 • Omówienie wyników badania  po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Poradni może odbywać się w trakcie rozmowy telefonicznej lub połączenia online.
 • Konsultacje i porady dla rodziców, dzieci i nauczycieli mogą być prowadzone
  w formie zdalnej lub bezpośrednio przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności oraz po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.
 • Opinię lub orzeczenie Poradnia prześle pocztą na adres domowy.

Komunikat

W związku z trwającym nadal w kraju stanem epidemii, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców informujemy, iż nasi specjaliści służą Państwu wsparciem w formie porad i konsultacji telefonicznych, poradnictwa internetowego również w czasie ferii zimowych.

Kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 – 16.00.

Specjaliści dostępni są pod podanymi poniżej adresami e-mailowymi:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży : 56/ 675-67-27 sekretariat@poradnia-chelmza.pl

Dyrektor- dyrektor@poradnia-chelmza.pl

Rucka – rucka@poradnia-chelmza.pl

Krzyżelewska – krzyzelewska@poradnia-chelmza.pl

Strzyżewska – strzyzewska@poradnia-chelmza.pl

Kołpa – kolpa@poradnia-chelmza.pl

Grudniewska – grudniewska@poradnia-chelmza.pl

Piekarska – piekarska@poradnia-chelmza.pl

Filia w Dobrzejewicach : 609 – 461-548 sekretariat.dobrzejewice@poradnia-chelmza.pl

Wicedyrektor/kierownik filii – kosinska@poradnia-chelmza.pl

Górska – gorska@poradnia-chelmza.pl

Ramlau – ramlau@poradnia-chelmza.pl

Manelska – manelska@poradnia-chelmza.pl

Jasińska – jasinska@poradnia-chelmza.pl

oddział w Grębocinie: 603-187-637

Bożek – bozek@poradnia-chelmza.pl

Krasecka – krasecka@poradnia-chelmza.pl

oddział w Złejwsi Wielkiej:  607 901 239, oddział w Małej Nieszawie:  661-539-996

Kiliańska-Szok – kilianska-szok@poradnia-chelmza.pl

Walczak-Urbańska – walczak-urbanska@poradnia-chelmza.pl

Poradnia, Filia i Oddziały funkcjonują w godzinach od 8.00 do 15.00

Jako chronić dziecko przed lękiem zarażenia się koronawirusem?

 • Chroń dzieci przed informacjami na temat choroby przekazywanymi przez środki masowego przekazu.
 • Spokojnie poinformuj dziecko jak możemy się chronić przed zakażeniem, ważne żeby rodzice przestrzegali zasad higieny i czynności higieniczne wykonywali razem z dzieckiem (np. wspólne mycie rąk).
 • Nie panikuj, wszelkie objawy infekcji typu kaszel, gorączka określaj wobec dziecka jako zwykłe przeziębienie, a poza jego wiedzą skonsultuj z lekarzem i podejmij środki przez niego zalecone.
 • Zorganizuj czas wolny dziecku, by nie czuło panującego dookoła napięcia, zobaczyło, że pomimo pandemii życie toczy się dalej i jest w nim czas na rozrywki i przyjemności.
 • Sprawdź co dziecko wie na temat koronawirusa, odsianie informacji prawdziwych od nieprawdziwych obniży poziom lęku
 • Spokojnie odpowiadaj na wszystkie pytania zadawane przez dziecko, jeśli nie znasz odpowiedzi, mów NIE WIEM – to jest lepsze niż snucie fantazji.
 • Bądź dla dziecka przykładem, podkreślaj wagę ograniczenia kontaktów społecznych, mów o wadze mycia rąk, pokazuj jak robić to poprawnie. W ten sposób pokazujemy dziecku, że w tej trudnej sytuacji wiemy co robić i mamy jakiś wpływ.
 • Przygotuj razem z dzieckiem zdrowe posiłki, rozmawiaj o istocie zdrowego odżywiania i jego wpływie na zwiększenie odporności. Najmniejsze rzeczy robione wspólnie, zmniejszą bezradność naszą i dziecka.
 • Ułóż harmonogram dnia z określeniem czasu przeznaczonego na zabawę i naukę, każda przewidywalność uspokaja i redukuje lęk.
 • Zadbaj o więź, która daje dziecku największą siłę, ale w trudnych chwilach nie wahaj się skorzystać z pomocy specjalistów.

,,Nie myśl o tym, czego ci brak, lepiej pomyśl o tym,
co możesz zrobić z tym, co masz”

Ernest Hemingwayzwiązku

,,Nie myśl o tym, czego ci brak, lepiej pomyśl o tym,
co możesz zrobić z tym, co masz”

Ernest Hemingway

,,Nie myśl o tym, czego ci brak, lepiej pomyśl o tym,
co możesz zrobić z tym, co masz”

Ernest Hemingway

Poradnia jest publiczną placówką oświatową.
Zapewnia profesjonalną pomoc psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i lekarza-konsultanta w zakresie diagnozy, terapii, profilaktyki, poradnictwa dla rodziców, dzieci
i młodzieży. Pomocy udzielamy nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym.

Porady dla Rodziców i Nauczycieli

Jak motywować dziecko do nauki

Rafał Gawroński

Działania rodziców służące motywowaniu dziecka do nauki Stałe, systematyczne stymulowanie do nauki, na każdym etapie edukacyjnym. Interesowanie się wynikami w nauce. Sprawdzanie przygotowanie do lekcji…

Czytaj więcej…

Jak pomóc nieśmiałemu dziecku

Rafał Gawroński

Ogólne zasady postępowania z dzieckiem nieśmiałym w szkole Tworzenie klimatu zaufania i poczucia bezpieczeństwa, obniżających poziom lęku i niepokoju. Częste stosowanie zachęty i pochwał (nawet…

Czytaj więcej…

Jak pracować, aby nie wypalić się zawodowo

Rafał Gawroński

Sposoby zapobiegania i przezwyciężania  wypaleniu zawodowemu.  Wskazówki dla nauczycieli          Nauczyciel,  jak każda  osoba pracująca w kontakcie z drugim człowiekiem jest narażony na wypalenie zawodowe.…

Czytaj więcej…

Artykuły

W trosce o mowę dziecka

  Rodzice dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym często zastanawiają się czy ich dziecko mówi poprawnie, czy rozwój mowy przebiega prawidłowo, czy jest opóźniony. Żeby…

Czytaj więcej…

DBAJMY O SŁUCH

Warunkiem prawidłowego kształtowania się mowy jest sprawny słuch. Najnowsze (2008r.) badania epidemiologiczne przeprowadzone na grupie 93 tys. dzieci w wieku 7-12 lat podają zatrważającą statystykę…

Czytaj więcej…

„Z wizytą u logopedy.”

Wiek przedszkolny to czas, w którym bardzo dynamicznie rozwija się mowa. Maluch, przekraczając próg przedszkola zwykle posiada podstawowy zasób słownictwa pozwalający na swobodną komunikację z…

Czytaj więcej…

Ryzyko dysleksji + test

Dysleksja zazwyczaj jest rozpoznawana dopiero wtedy, gdy u dziecka zdolnego, inteligentnego pojawiają się niepowodzenia szkolne. Dzieci nie mające wady wzroku, ani słuchu popełniają błędy podczas…

Czytaj więcej…