Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: —————–

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Małgorzata Domalska,  e-mail: sekretariat@poradnia-chelmza.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  56 675 67 27. Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Je żeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż  2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży znajduje się przy ul. św. Jana 18. Budynek, w którym umiejscowiona jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna został przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Infrastruktura wokół budynku została dostosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo – bez barier architektonicznych. Toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajdują się na wszystkich piętrach budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku nie ma oznaczeń kontrastowych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku w którym znajduje się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży znajdują się 2 miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży, ul. św. Jana 18, 87-140 Chełmża;
 • wysłanie e-maila na adres: sekretariat@poradnia-chelmza.pl;
 • wysłanie faksu na nr: 56 675 67 27;
 • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 56 675 67 27;
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w godzinach urzędowania;