Działalność terapeutyczna

Terapia biofeedback

Zajęcia indywidualne prowadzone Metodą EEG Biofeedback

 EEG Biofeedback to nowoczesna metoda zwiększania efektywności pracy mózgu. W metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana jest treningowi przez uczestniczenie w różnego rodzaju grach komputerowych sterowanych jednak wyłącznie umysłem (bez stosowania klawiatury czy myszki).Jako metoda w pełni biologiczna nie ma działań ubocznych; wykorzystuje biologiczne sprzężenie zwrotne, na bieżąco dostarcza osobie informacji zwrotne w procesach zachodzących w jego organizmie. Jest bezpieczna i przyjemna, gdyż jest to po prostu uczenie się sposobów wprowadzania swojego mózgu w stan jak najbardziej optymalnej pracy, za pomocą aktywnego obserwowania wideogry. Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta.

Treningi EEG Biofeedback poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę i sen, równocześnie ucząc relaksu. Pierwsze zmiany w funkcjonowaniu możemy zaobserwować już po 10 regularnych sesjach. Nasz mózg samodzielnie zaczyna uczyć się, w jaki sposób usprawniać koncentrację. Uwagi, ignorować zbędne informacje bądź szybciej podejmować ważne decyzje.

Metoda EEG Biofeedback powstała w ośrodku szkoleniowym NASA, następnie weszła do medycyny klinicznej. Obecnie jest popularna w innych pozamedycznych dziedzinach – pomaga sportowcom, biznesmenom, uczniom, studentom. EEG Biofeedback jest bardzo pomocnym narzędziem dla psychologów, pedagogów i logopedów m.in. w pracy z dziećmi z zespołem ADHD.

Zasady kierowania na terapię

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci lub młodzież z terenu Poradni.
 2. Wskazana do podjęcia terapii:
  • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
  • zaburzenia pamięci, koncentracji i uwagi,
  • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
  • trudności emocjonalne, wewnętrzne napięcie, stany przewlekłego stresu,
  • trema, niska samoocena.
 1. Na zajęcia przyjmowane są dzieci powyżej 6 roku życia – pod warunkiem umiejętności podjęcia współpracy w zakresie EEG Biofeedback, o czym decyduje terapeuta.
 2. Pierwszeństwo przyjęcia na zajęcia mają dzieci, które nie uczestniczyły w terapii EEG Biofeedback w placówkach oświatowych oraz w placówkach NFZ.
 3. Rodzice starający się o przyjęcie dziecka na zajęcia EEG Biofeedback muszą złożyć do sekretariatu:
  • pisemną zgodę lekarza neurologa z informacją, że nie widzi przeciwwskazań do niniejszej neuroterapii (w opisie wyników EEG niezbędna jest adnotacja neurologa o braku przeciwwskazań do treningu metodą EEG Biofeedback),
  • wypełnioną kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej poradni lub na miejscu w sekretariacie),
  • wyniki badania psychologiczno-pedagogicznego dziecka (opinia lub orzeczenie), w którym wskazano zalecenia do podjęcia niniejszej terapii.
 1. Zapisy trwają przez cały rok – odbywają się wyłącznie osobiście w sekretariacie (w związku z koniecznością złożenia dokumentów wymienionych w punkcie 5). Kolejność przyjęć na zajęcia zależy od terminu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
 2. Rodzice uczniów zakwalifikowanych na zajęcia zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.
 3. Treningi EEG Biofeedback odbywają się całorocznie – zgodnie z możliwościami organizacyjnymi Poradni.
 4. Trening odbywa się jeden raz w tygodniu i obejmuje 10 spotkań. Obecnie Poradnia może przyjąć w tym samym okresie czasu maksymalnie 4 uczestników (spotkania indywidualne).
 5. Możliwość kontynuowania terapii powyżej 10 treningów lub udziału w kolejnej serii treningów jest możliwa w przypadku braku chętnych uczestników na określony wolny termin lub wyczerpania listy oczekujących.
 6. Czas trwania poszczególnych treningów ustala się stosownie do problemu i wieku uczestnika.
 7. Dwie kolejne nieusprawiedliwione nieobecności dziecka oznaczają zakończenie terapii.
 8. W czasie trwania treningów konieczne jest ograniczenie korzystania z urządzeń multimedialnych.