Druki do pobrania dla nauczycieli:

Informacja o dziecku w wieku przedszkolnym

Informacja o uczniu szkoły podstawowej klasy I-III

Informacja o uczniu szkoły podstawowej klasy IV – VIII

Informacja o uczniu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Informacja o ucznia z problemami w zachowaniu

Informacja o dziecku lub uczniu ubiegającym się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia

Informacja o uczniu zdolnym

Informacja o uczniu w związku z wyborem kierunku dalszego kształcenia

Informacja o uczniu chorym w związku z wyborem kierunku dalszego kształcenia

Informacja o dziecku lub uczniu ubiegającym się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Informacja o dziecku lub uczniu ubiegającym się o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego

Wniosek dyrektora placówki o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu

Informacja o uczniu kierowanym do poradni na wniosek dyrektora placówki

Zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do placówki

 

Druki do pobrania dla rodziców:

Zgłoszenie do poradni

Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka ubiegającego się o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia ucznia ubiegającego się o kształcenie specjalne

Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia ubiegającego się o indywidualne nauczanie

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy

Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia w celu objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Zaświadczenie neurologa o stanie zdrowia ucznia w celu objęcia terapią biofeedback