Menu Zamknij

Druki

DRUKI DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI:

 

 

 

1. Informacja o dziecku w wieku przedszkolnym
2. Informacja o uczniu szkoły podstawowej klasy I-III
3. Informacja o uczniu szkoły podstawowej klasy IV – VIII
4. Informacja o uczniu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
5. Informacja o ucznia z problemami w zachowaniu
6.  Informacja o dziecku lub uczniu ubiegającym się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia
7. Informacja o uczniu zdolnym
8. Informacja o uczniu w związku z wyborem kierunku dalszego kształcenia
9. Informacja o uczniu chorym w związku z wyborem kierunku dalszego kształcenia
10. Informacja o dziecku lub uczniu ubiegającym się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
11. Informacja o dziecku lub uczniu ubiegającym się o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
12. Wniosek dyrektora placówki o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu
13. Informacja o uczniu kierowanym do poradni na wniosek dyrektora placówki
14. Zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do placówki

 

DRUKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW:

1. Zgłoszenie do poradni
2. Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka ubiegającego się o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3. Zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia ucznia ubiegającego się o kształcenie specjalne
4. Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia ubiegającego się o indywidualne nauczanie
5. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy
6. Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia w celu objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
7. Zaświadczenie neurologa o stanie zdrowia ucznia w celu objęcia terapią biofeedback