Działalność terapeutyczna

Terapia logopedyczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 199 ze zmianami) informujemy, że do podstawowych zadań specjalistów Poradni należy między innymi:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (…)

Oznacza to, że logopeda Poradni w pierwszej kolejności wykonuje badania diagnostyczne dzieci i młodzieży: badania rozwoju mowy, komunikacji i artykulacji, w celu wydania opinii, orzeczenia lub informacji. Każdorazowo rodzic, po badaniach, otrzymuje informację o wynikach oraz wskazówki do indywidualnej pracy w domu oraz instruktaże ćwiczeń logopedycznych, jeśli jest taka potrzeba. Terapię logopedyczną w żłobkach, przedszkolach i szkołach  prowadzą zatrudnieni tam specjaliści.

 

Zadaniem terapii logopedycznej jest:

 • kształtowanie prawidłowej mowy, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
 • doskonalenie mowy już ukształtowanej,
 • usuwanie zaburzeń mowy,
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy.

Na terapię przyjmowane są dzieci z rejonu Poradni:

 • dzieci przedszkolne i szkolne – z placówek, w których są logopedzi – konsultacyjnie trudne przypadki, złożone trudności logopedyczne;
 • dzieci nieuczęszczające do placówki (żłobka/ przedszkola) w wieku do 6 lat;

Na terapię nie będą przyjmowane dzieci spoza rejonu Poradni oraz dzieci, które objęte są terapią logopedyczną w innych placówkach.

Na zajęcia przyjmowane są dzieci:

 • które nie mówią,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z niepłynnością mówienia,
 • z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę.

Zasady udzielania pomocy logopedycznej:

 1. Wnioski o przeprowadzenie diagnozy  przyjmowane są w sekretariacie, przez cały rok.
 2. O terminie przeprowadzenia diagnozy decyduje kolejność przyjęcia wniosku.
 3. Po przeanalizowaniu wniosku logopeda ustala termin badania dzieci.
 4. Sekretariat telefonicznie informuje rodziców/opiekunów o konkretnym terminie wizyty – dzień, miesiąc i godzina.
 5. Wizyta w Poradni jest jednorazowa (w uzasadnionych przypadkach poszerzona o kolejne spotkania) – logopeda stawia diagnozę logopedyczną oraz przekazuje rodzicom zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem w domu.
 6. W sytuacji gdy dziecko nie uczęszcza do żadnej placówki – logopeda wraz z rodzicami/ opiekunami ustala terminarz indywidualnych zajęć logopedycznych, które będą odbywać się na terenie Poradni.
 7. W uzasadnionych przypadkach, rodzice zobowiązani są do wykonania dodatkowych badań specjalistycznych, niezbędnych do prowadzenia dalszej i skuteczniejszej terapii, zgodnie z zaleceniami logopedy (laryngologicznych, neurologicznych, ortodontycznych, psychologiczno-pedagogicznych, psychiatrycznych  itd.)
 8. W przypadku nie stawienia się z dzieckiem na diagnozę, logopeda ustala kolejny termin spotkania, ale na telefoniczną/osobistą prośbę rodziców.
 9. Na badanie diagnostyczne/zajęcia przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe (niegorączkujące, niezakatarzone i niekaszlące).

Terapia pedagogiczna kierowana jest do dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym m.in.

 • dzieci o nieharmonijnym rozwoju;
 • dzieci z ryzyka dysleksji rozwojowej;
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, tj. z dysleksją rozwojową, dyskalkulią;
 • dzieci z problemami z koncentracją, uwagą, pamięcią, nadpobudliwością psychoruchową.

Kwalifikacji dziecka na zajęcia dokonuje specjalista prowadzący terapię pedagogiczną  w oparciu o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną.

Proponujemy również konsultacje dla rodziców dotyczące  udzielania wsparcia  dziecku w pokonywaniu trudności,  przekazanie konkretnych, praktycznych wskazówek i ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu.