Działalność terapeutyczna

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne zajęcia dla dzieci, które przejawiają różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym. Są to odpowiednie do potrzeb dziecka oddziaływania dydaktyczno- wychowawcze wspierające pomyślność w jego rozwoju i edukacji. Wykorzystywane różnorodne metody i techniki w czasie zajęć mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji i wyrównanie deficytów rozwojowych. Ponadto zapobiegają powstawaniu zaburzeń emocjonalnych i wyrabiają właściwą motywację do nauki. Terapia prowadzona jest w atmosferze spokoju, cierpliwości i życzliwości, zgodnie z zasadami indywidualizacji, akceptacji, stopniowania trudności, systematyczności, korekcji i kompensacji.

Terapia pedagogiczna kierowana jest do dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym m.in.

  • dzieci o nieharmonijnym rozwoju;
  • dzieci z ryzyka dysleksji rozwojowej;
  • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, tj. z dysleksją rozwojową, dyskalkulią;
  • dzieci z problemami z koncentracją, uwagą, pamięcią, nadpobudliwością psychoruchową.

Kwalifikacji dziecka na zajęcia dokonuje specjalista prowadzący terapię pedagogiczną  w oparciu o diagnozę psychologiczno-pedagogiczną.

Proponujemy również konsultacje dla rodziców dotyczące  udzielania wsparcia  dziecku w pokonywaniu trudności,  przekazanie konkretnych, praktycznych wskazówek i ćwiczeń do pracy z dzieckiem w domu.