Procedura wydania opinii
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmży


I. Sekretariat
1. Złożenie wniosku o przeprowadzenie badań diagnostycznych i wydanie opinii.
2. Propozycja dołączenia do wniosku informacji nauczyciela o dziecku.
3. Przyjęcie wniosku przez sekretariat.
4. Nadanie wnioskowi numeru księgowego.
5. Wpisanie na wniosku daty wpływu.
6. Przekazanie wniosku dyrektorowi/ kierownikowi Filii.

II. Dyrektor i kierownik Filii
1. Zapoznanie się z wnioskiem rodziców.
2. Analiza informacji ze szkoły dołączonej do wniosku.
3. Wyznaczenie zespołu badającego.
4. Wyznaczenie daty badania.
5. Informacje o konieczności uzupełnienia dokumentacji (zaświadczenie lekarskie, wytwory ucznia ).
6. Przekazanie dokumentacji do sekretariatu.

III. Sekretariat
1. Powiadomienie rodziców o tej minie badania i ewentualnie o konieczności uzupełnienia dokumentów.
2. Założenie Karty Indywidualnej dziecka.
3. Zarejestrowanie Karty Indywidualnej w Rejestrze Poradni.
4. Przekazanie dokumentacji do zespołu badającego.

IV. Pracownicy pedagogiczni
1. Analiza dokumentacji dziecka.
2. Wywiad z rodzicami.
3. Dobór testów i narzędzi badawczych.
4. Przeprowadzenie badań diagnostycznych.
5. Konsultacja pracowników przeprowadzających badanie w sprawie badanego dziecka.
6. Udzielenie rodzicom informacji o wynikach badań.
7. Udzielenie porady rodzicom.
8. Opracowanie opinii przez zespół badający.
9. Przekazanie opinii do przepisania w sekretariacie.

V. Sekretariat
1. Przepisanie opinii przez sekretarkę.
2. Przedłożenie maszynopisu opinii pracownikom badającym do akceptacji.

VI. Pracownicy pedagogiczni
1. Zapoznanie się z maszynopisem opinii.
2. Akceptacja opinii, złożenie podpisu.
3. Przekazanie opinii do sekretariatu.

VII. Sekretariat
1. Przekazanie opinii do akceptacji przez dyrekcję.

VIII. Dyrekcja
1. Zapoznanie się z wynikami badań psychologiczno - pedagogicznych oraz z zaleceniami zawartymi w opinii.
2. Zgłoszenie przez Dyrekcję ewentualnych wątpliwości.
3. Konsultacja z osobami badającymi i przygotowującymi opinię.
4. Naniesienie poprawek przez zespół badający.
5. Akceptacja opinii przez Dyrekcję.
6. Przekazanie opinii do sekretariatu.

IX. Sekretariat
1. Wydanie opinii wnioskodawcy.
2. Wpisanie faktu wydania opinii do Księgi Kancelaryjnej.
3. Dołączenie kopii opinii do Indywidualnej Karty dziecka.

Procedura wydawania orzeczeń
w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmży.


I. Sekretariat
1. Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia na podstawie wcześniej przeprowadzonych badań bądź dostarczonej dokumentacji lekarskiej.
2. Przyjęcie wniosku o wydanie orzeczenia przez sekretariat.
3. Rejestracja wniosku w Rejestrze.
4. Przekazanie wniosku dyrektorowi / kierownikowi Filii.
5. Założenie Karty Indywidualnej w przypadku jej braku.
6. Rejestracja Karty Indywidualnej w Rejestrze Poradni.
7. Przekazanie Indywidualnej Karty i wniosku Dyrekcji.

II. Dyrekcja
1. Zapoznanie się z wnioskiem rodziców.
2. Analiza dokumentacji dziecka ( wyniki badań specjalistycznych, zaświadczenia lekarskie, informacje o przebiegu nauki i zachowaniu ucznia ).
3. Przydzielenie Kart Indywidualnych do odpowiedniego Zespołu Orzekającego zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem o Zespołach Orzekających w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
4. Wyznaczenie daty posiedzenia Zespołu Orzekającego, na którym będzie rozpatrywany wniosek.
5. Przekazanie dokumentacji do sekretariatu.

III. Sekretariat
1. Wydanie rodzicom pisemnego zawiadomienia o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i informacja o możliwości uczestniczenia rodziców w posiedzeniu zespołu.
2. Wydanie pisemnej informacji dla rodziców o terminie odbioru orzeczenia.

IV. Pracownicy pedagogiczni
1. Zapoznanie się z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania orzeczenia.
2. Opracowanie orzeczenia.
3. Przekazanie przygotowanego orzeczenia do sekretariatu.

V. Sekretariat
1. Przepisanie orzeczenie.
2. Przekazanie orzeczenia na posiedzenie Zespołu Orzekającego.

VI. Zespół orzekający
1. Zapoznanie Zespołu Orzekającego z dokumentacją dziecka.
2. Dyskusja.
3. Zatwierdzenie orzeczenia.
4. Sporządzenie indywidualnego protokołu z posiedzenia Zespołu Orzekającego.
5. Złożenie podpisów na protokole przez Przewodniczącego i członków Zespołu Orzekającego.
6. Wpisanie protokołu indywidualnego do Protokołu Posiedzeń Zespołów Orzekających.
7. Przekazanie dokumentacji do sekretariatu.

VII. Sekretariat
1. Przygotowanie trzech egzemplarzy orzeczenia w oryginale i jednej kopii.
2. Przekazanie trzech oryginałów orzeczenia rodzicom (wnioskodawcy).
3. Pozostawienie kopii orzeczenia w dokumentacji dziecka
4. Wpisanie faktu wydania orzeczenia do Księgi Kancelaryjnej.