KONCEPCJA PRACY I ROZWOJU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
W CHEŁMŻY
2016/2020

Koncepcja Pracy zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w roku 2016.MISJA PORADNI

Poradnia prowadzi rozpoznanie potrzeb środowiska w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uwzględnia je w planowaniu pracy, prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, konsultacyjną i doradczą.

Nasza Poradnia jest placówką, w której dzieci i młodzież otrzymują pomoc psychologiczno - pedagogiczną ukierunkowaną na wspomaganie rozwoju, a także na znalezienie oraz wykorzystywanie możliwości i mocnych stron.

Towarzyszymy rodzinie, opiekunom i nauczycielom w rozwiązywaniu trudnych problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Służymy pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu ścieżki zawodowej.

W środowisku uczniów, rodziców i nauczycieli przedstawiamy ofertę edukacji prozdrowotnej. Wychodząc naprzeciw problemom społecznym podejmujemy szeroko rozumianą profilaktykę uzależnień.

Posiadamy różnorodne metody diagnostyczne oraz zapewniamy bogate wyposażenie w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne.

Dbamy o wysoki poziom merytoryczny oraz o przestrzeganie podstawowych wartości etycznych: uczciwości, rzetelności, tolerancji oraz o zachowanie tajemnicy zawodowej.

Zespół nasz jest kreatywny, otwarty na potrzeby klientów i współpracowników. Dbamy o podnoszenie naszych kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie warsztatu pracy oraz o wymianę doświadczeń w zespole. Zdając sobie sprawę z faktu, że na efekty naszych działań ma również wpływ atmosfera w miejscu pracy, dbamy o pozytywne relacje między nami.

Mocne strony Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej:

 

 

 

Obok pozytywnych stron, poradnia ma też słabe strony, do których można zaliczyć bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Problem ten rozwiązujemy, badając dzieci w domach rodzinnych.

Po charakterystyce poradni, pokazaniu jej misji przychodzi moment, aby zastanowić się nad jej przyszłością. Zadać sobie trzeba pytanie jak wyglądać będzie działalność poradni w najbliższych latach.

WIZJA PORADNI

Z punktu widzenia rozwoju poradni należy troszczyć się o jej mocne strony, utrzymać wysokiej jakości pracę i świadczone usługi a jednocześnie dążyć do spełnienia jej niezaspokojonych potrzeb.

Poradnia świadczy usługi na rzecz lokalnego środowiska - powiatu toruńskiego. Zespół naszych specjalistów niesie pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom, młodzieży, a także ich rodzinom, opiekunom i nauczycielom.

Zwracamy szczególnie uwagę na: wczesną interwencję i stymulowanie rozwoju dziecka, działania profilaktyczne i pomoc młodzieży z grup ryzyka, terapię zaburzeń rozwojowych, zauważanie i rozwijanie drzemiących potencjałów u dzieci i młodzieży.

Zainteresowane osoby mogą korzystać z wszelkich form opieki z pełnym zaufaniem do naszej wiedzy, fachowości oraz kompetencji. Jesteśmy wszechstronnie przygotowani do realizacji tych zadań, nastawieni twórczo, chętni do dalszego rozwijania i doskonalenia zawodowego. Z szacunkiem, uwagą i zrozumieniem pochylamy się nad powierzonymi nam problemami.

W naszej pracy diagnostyczno - terapeutycznej kierujemy się uniwersalnym systemem wartości i poszanowaniem godności człowieka. Działamy Według zasad zawartych w Konwencji Praw Dziecka i Konwencji Praw Człowieka. Posiadamy Kodeks Etyki.

Kadrę naszej placówki tworzy zespół osób otwartych na problemy, jakie niesie ze sobą współczesna rzeczywistość. Poradnia znana jest w środowisku, jako placówka oferująca pomoc dziecku, rodzinie i szkole na wysokim poziomie jakości, co sprzyja temu, że zgłasza się bardzo duża liczba osób zainteresowanych korzystaniem z naszych usług.

Aktywnie włączamy się do działań na rzecz środowiska w diagnozowaniu i rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych. Podejmujemy intensywną współpracę z placówkami oświatowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Cele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Wizję poradni będziemy realizować dzięki określeniu celów.
Poradnia realizuje swoje cele i zadania zgodnie z przyjętym statutem.

Głównym celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także wspieranie rodziców i nauczycieli w pełnieniu funkcji dydaktycznych wychowawczych.

Za cele główne przyjętej Koncepcji Pracy Poradni uznaje się:

 1. Realizacje potrzeb osób korzystających z oferty Poradni, w sposób umożliwiający ich rozwój i odnoszenie sukcesów na miarę możliwości oraz nabywanie wiadomości i umiejętności zgodnie ze swoimi potrzebami.
 2. Wprowadzanie zmian jakościowych uwzględniających podnoszenie atrakcyjności oferty udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 3. Współpracę ze środowiskiem lokalnym na rzecz wypracowania interdyscyplinarnych, optymalnych rozwiązań służących dziecku i rodzinie.
 4. Systematyczne doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej gwarantujące wysoką jakość świadczonej pomocy.
 5. Rozwój w zakresie dostosowywania możliwości kadrowych i lokalowych do potrzeb osób korzystających z oferty Poradni oraz jak najwyższego poziomu jakości pracy placówki.

W dalszej części pracy przejdę do zakreślenia obszarów, w jakich będą realizowane zadania.

Funkcjonowanie i rozwój poradni w wybranych obszarach.

 1. Organizacja i wyposażenie poradni.
 2. Kompetencje i rozwój zawodowy kadry pedagogicznej.
 3. Skuteczność pracy poradni w realizacji jej statutowych zadań.
 4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i poza lokalnym oraz promocja poradni.Organizacja i wyposażenie poradni.

Zadania

Przykładowe formy realizacji

l) Rozwój bazy poradni umożliwiający realizację zamierzeń profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych

 • Wyciszenie drzwi
 • Wyposażenie poradni w kamerę do pracy z małym dzieckiem
 • Dalsze wyposażanie gabinetu wczesnej diagnozy,
 • Zakup rzutnika multimedialnego-sponsor
 • Wytworzenie pozytywnego klimatu w pomieszczeniach sprzyjającego pracy diagnostycznej i terapeutycznej oraz profilaktycznej.
 • Uwzględnienie potrzeb klientów: dzieci i młodzieży - doskonalenie warsztatu pracy psychologa, pedagoga poprzez zakup nowych pomocy diagnostycznych, terapeutycznych, specjalistyczne programy komputerowe
 • Wzbogacanie placówki w nowe testy specjalistyczne, szczególnie do diagnozy małych dzieci,
 • Zakup urządzenia biofeedback do terapii

2)Realizacja zadań statutowych poprzez pracę poradni

 • Systematyczna analiza stopnia realizacji potrzeb osób korzystających z oferty Poradni oraz doskonalenie i modyfikowanie oferty z uwzględnieniem pozyskanych wniosków, które przynoszą oczekiwane rezultaty i cieszą się największym zainteresowaniem,
 • Rzetelność w realizacji zakresu obowiązków oraz prowadzeniu dokumentacji poradni przez dyrektora, wszystkich pracowników pedagogicznych i referenta administracji,
 • Inspirowanie nauczycieli do poszukiwania form i metod pracy, zachęcanie do twórczego podejścia w rozwiązywaniu problemów, rozwiązania autorskie,
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji co przekładać się będzie na wysoki poziom pracy, przejawiający się w opracowywaniu własnych programów, narzędzi diagnostycznych oraz podejmowaniu coraz to nowych zadań wypływających z potrzeb środowiska,
 • Poszerzanie oferty diagnostycznej i terapeutycznej,
 • Wspomaganie nauczycieli i pedagogów w realizacji ich zadań,
 • Udzielanie pomocy dziecku i rodzinie przy współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w proces wychowania i edukacji,
 • Podejmowanie działań mających na celu utrzymywanie standardu jakości pracy diagnostycznej i terapeutycznej Poradni,
 • Wdrażanie nowych, specjalistycznych i kompleksowych form pomocy dziecku i rodzinie, prowadzenie grup wsparcia, zwiększanie zakresu terapii wspomagających,
 • Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w zakresie podnoszenia jakości pracy, uwzględniającym zmiany udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w szkołach i placówkach,
 • Podejmowanie działań związanych z organizowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek,
 • Uwzględnianie opinii korzystających z oferty Poradni oraz wszystkich pracowników placówki w planowaniu zmian jakościowych i na ich bazie wypracowywanie nowych, najkorzystniejszych oddziaływań długofalowych,
 • Wprowadzania zmian w procesie zarządzania placówką mających na celu usprawnianie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego,
 • Oparcie pracy Poradni na formach zespołowych, zadaniowych, problemowych, wspierających.Kompetencje i rozwój zawodowy kadry pedagogicznej

Zadania

Przykładowe formy realizacji

1) Profesjonalizm w prowadzeniu dokumentacji przez pracowników pedagogicznych.

 • opracowywanie indywidualnych rocznych planów pracy przez poszczególnych specjalistów
 • opracowywanie czytelnych, specjalistycznych diagnoz przez poszczególnych specjalistów
 • opracowywanie i gromadzenie pomocy do pracy terapeutycznej
 • współtworzenie druków - ankiet dla potrzeb poradni

2) Stwarzanie warunków do rozwoju osobowego i zawodowego kadry pedagogicznej.

 • pracownicy pedagogiczni wzbogacają propozycje edukacyjne poradni dzięki swoim zainteresowaniom
 • dyrektor wytwarza klimat pozytywnych relacji międzyludzkich oraz stwarza warunki do podejmowania inicjatyw pedagogicznych
 • pracownicy pedagogiczni doskonalą się permanentnie zdobywając nowe kwalifikacje i umiejętności dzięki kursom kwalifikacyjnym oraz studiom podyplomowym
 • dyrektor poradni wspiera swoją kadrę w zdobywaniu stopni awansu zawodowego:
  • delikatne przypominanie iż bycie pracownikiem pedagogicznym wymaga nieustannego doskonalenia warsztatu pracy
  • dyrektor interesuje się tym czego nauczyli się na kursach pracownicy, przygląda się w jaki sposób zdobytą wiedzę przekładają na praktyczną
  • zachęca pracowników pedagogicznych do odbywania stażu i poddawania się procedurom postępowania kwalifikacyjnego
 • Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w zakresie podnoszenia jakości pracy, uwzględniającymi zmiany w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w szkołach i placówkachSkuteczność pracy poradni w realizacji jej statutowych zadań.

Zadania

Przykładowe formy realizacji

l) Trafnie rozpoznane i podjęte działania profilaktyczne

 • pracownicy pedagogiczni dokonują głębokiej diagnozy środowiska szkół lokalnych pod kątem niepokojących symptomów,
 • ustalenie przez pracowników pedagogicznych najważniejszego, a zarazem najtrudniejszego problemu z którym borykają się szkoły lokalne,
 • wyjście z propozycją szkoleń przez dyrektora poradni,
 • przeszkolenie kadry pedagogicznej poradni oraz innych pracowników - reprezentantów szkół, policji, pracowników socjalnych pod kątem przeciwdziałania agresji i przemocy,
 • specjalistyczne oddziaływanie na dzieci, młodzież przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doświadczenia przez pracowników pedagogicznych,
 • dalsze rzetelne rozpoznawanie problemów środowiska lokalnego i podjęcie działań profilaktycznych.

2) Poświęcenie w tworzeniu diagnozy psychologiczno- pedagogicznej.

 • pracownicy pedagogiczni nieustannie czuwają nad poprawnością w konstruowaniu diagnoz psychologiczno - pedagogicznych,
 • pracownicy pedagogiczni wzbogacają swój warsztat pracy diagnostycznej o nowe pomoce.

3) Różnorodność świadczonej pomocy terapeutycznej

 • rzetelność w udzielaniu terapii dzieciom i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w formie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych,
 • świadczenie terapii dzieciom z zaburzeniami zachowania w formie socjoterapii i przeciwdziałanie agresji,
 • wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny poprzez prowadzenie terapii rodzin,
 • udzielanie skutecznej pomocy osobom poszukującym szkół, zawodu - orientacja i doradztwo zawodowe,
 • poszukiwanie nowych form pomocy terapeutycznej, zgodnie z potrzebami klientów i kwalifikacjami pracowników
 • terapia biofeedback.

4) Uwzględnianie osoby jako najwyższej wartości we wszelkich działaniach :

 • profilaktycznych
 • diagnostycznych
 • terapeutycznych -przyjęcie zasady personalizmu - jako wartości nadrzędnej w pracy,
 • zwracanie się do klientów poradni z szacunkiem i godnością,
 • stwarzanie klientom poczucia bezpieczeństwa,
 • duża dbałość o dobro dziecka, przestrzeganie praw dziecka,
 • dbanie o korzystną atmosferę w Poradni, zarówno dla osób korzystających z oferty placówki, jak też wewnątrz zespołu pracowników, przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapobieganie objawom wypalenia zawodowego.Współpraca ze środowiskiem lokalnym i poza lokalnym oraz promocja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Zadania

Przykładowe formy realizacji

l) Skuteczne rozpoznawanie środowiska lokalnego w poradni.

 • dokładność w prowadzenia wywiadów, konsultacji i rozmów przez pracowników pedagogicznych z rodzicami bądź opiekunami dzieci
 • ścisła współpraca z środowiskiem lokalnym w celu efektywniejszego rozwiązywania problemów swoich klientów,

2) Doskonalenie współpracy ze szkołami w celu dokładniejszego poznania środowiska lokalnego.

 • zasięganie informacji od wychowawców, nauczycieli klas oraz udział w zebraniach rodziców radach pedagogicznych

3) Stały przepływ informacji między Miejsko- Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej , a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 • kontakty pracowników pedagogicznych z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej w celu zwiększenia skuteczności w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży.
 • zespoły interdyscyplinarne.

4) Otwartość na kontakty z innymi instytucjami oraz podtrzymywanie współpracy z instytucjami społecznymi na rzecz środowiska lokalnego.

 • współpraca z Poradnią Psychiatryczną Dla Dzieci i Młodzieży,
 • współpraca z placówką opiekuńczo-wychowawczą w Chełmży,
 • współpraca ze Służbą Zdrowia,
 • współpraca z Komendą Policji,
 • współpraca z Kuratorami Sądowymi,
 • poszukiwanie instytucji, z którymi współpraca spowoduje, że pomoc psychologiczno - pedagogiczna poradni będzie skuteczniejsza.
 • współpraca z Miejską i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień

5) Udział w akcjach na rzecz niesienia pomocy środowisku lokalnemu.

 • współdziałanie z instytucjami na rzecz niesienia pomocy ludziom najbiedniejszym w środowisku lokalnym
  • współorganizowanie akcji w okresach przedświątecznych
 • współpraca na rzecz niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym
  • wizyty domowe
  • służenie radą
  • służenie wsparciem psychicznym dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
 • współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami szczególnie szerzącymi edukację pomoc na terenach wiejskich.

6) Stały przepływ informacji oraz doskonalenie sposobów promowania poradni.

 • docieranie do środowiska lokalnego poprzez:
  • prelekcje i warsztaty podczas zebrań z rodzicami
  • rozsyłanie ogłoszeń informacyjnych o formach działalności poradni (ulotki informacyjne),
 • pisanie artykułów do miejscowych gazet w celu promowania działalności poradni,
 • przekazywanie ważnych informacji poprzez tablicę informacyjną poradni,
 • szerzenie działalności informacyjnej w środowiskach poza lokalnych
 • ciągłe doskonalenie i wzbogacanie strony internetowej
  • wyrabianie sobie dobrych opinii w różnych środowiskach poprzez występowanie w roli gościa - eksperta (np. prowadzenie prelekcji, instruktaży, służenie konsultacją)
 • propagowanie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej w środowisku lokalnym,
 • prezentacje multimedialne,
 • ciągła promocja placówki umożliwiająca dotarciu z informacją o świadczonych usługach do coraz większej ilości klientów.