Menu Zamknij

Jak wspierać rozwój zdolnego ucznia

Wskazówki dla nauczycieli

 1. Włączenie ucznia, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, do zajęć rozwijających uzdolnienia w celu rozwoju zdolności i zaspokojenia potrzeb poznawczych.
 2. Każdorazowego uwzględnianie w pracy na lekcjach wysokiego potencjału umysłowego dziecka i jego szybkiego tempa uczenia się.
 3. Zaspokajanie ciekawości poznawczej ucznia i zapobieganie nudzeniu się na lekcjach poprzez np.:
 • dostarczanie uczniowi zadań dodatkowych do wykonania w czasie lekcji,
 • przygotowanie prac o podwyższonym stopniu trudności,
 • zlecanie dodatkowych zadań do wykonania poza podstawą programową w domu,
 • stwarzanie możliwości wykazania się wiedzą i spostrzeżeniami,
 • zadawanie uczniowi pytań problemowych,
 • włączanie dziecko do dyskusji,
 • w sytuacji szybszego wykonania zadań zleconych całej klasie – angażowanie ucznia w pomoc innym dzieciom,
 • delegowanie różnorodnych zadań na ucznia – pomoc nauczycielowi i dzieciom.
 1. Optymalne wykorzystanie możliwości intelektualnych ucznia poprzez jego udział w różnorodnych konkursach krajowych i lokalnych.
 2. Uczestnictwo ucznia w kołach zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i preferencjami dziecka.
 1. Pomaganie uczniowi we właściwym doborze aktywności.
 1. Wdrażanie dziecka do samodzielnego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności z wybranych przedmiotów i zagadnień.
 2. Zachęcanie ucznia do pracy na rzecz samodzielności i systematyczności.
 3. Prezentowanie ciekawych pozycji książkowych, stron internetowych, ćwiczeń i zabaw rozwijających do wykorzystania przez ucznia w celu jego dalszego rozwijania się.
 1. Wdrażanie nawyku i systematyczności czytania książek.
 2. Dawanie sposobności do zdrowej rywalizacji, kształtowania odporności emocjonalnej oraz świadomości uwarunkowania sukcesów i porażek.
 1. Dbanie o zaspokajanie potrzeby osiągnięć i sukcesów oraz utrzymanie odpowiedniego poziomi aspiracji.
 1. Stałe, pozytywne motywowanie do uczenia się, pracy i wysiłku umysłowego.
 2. Dostrzeganie i docenianie pomysłów dziecka.
 3. Wdrażanie do aktywności kulturalnej (teatrzyk, koncerty, pokazy).
 4. Wdrażanie do pełnego formułowania wypowiedzi i publicznego werbalizowania własnych myśli.
 5. Umożliwienie doświadczeń w innych obszarach: sportowych, muzycznych, itp.
 1. Rozważenie zastosowania wobec dziecka promocji śródrocznej (klasy młodsze) oraz indywidualnego programu lub toku nauki

Polecana literatura:

 • „Jak uczyć jeszcze lepiej” – M. Taraszkiewicz
 • „Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej”– K. Gałązka, A. Muzioł
 • „ABC kreatywności” – K. J. Szmidt