Menu Zamknij

Jak pracować z dzieckiem z ADHD

Zalecenia dla nauczycieli:

 1. Proszę posadzić dziecko blisko nauczyciela (najlepiej w pierwszej ławce) ze spokojnym uczniem, lecz nie najlepszym przyjacielem.
 2. Proszę zadbać by dziecko siedziało z dala od rozpraszających elementów – okna, akwarium, kolorowej tablicy, drzwi.
 3. Ławka nadpobudliwego dziecka powinna być usytuowana:
 • W pobliżu nauczyciela (blisko jego biurka lub tablicy)
 • Plecami do reszty kolegów
 • W towarzystwie dobrych uczniów, ale nie najlepszych przyjaciół
 • Z daleka od łatwo rozpraszających elementów środowiska (okno, drzwi, ruchome elementy)
 • Niektóre dzieci potrzebują dużo przestrzeni, dla nich może być odpowiednie posadzenie z tyłu klasy. W takiej sytuacji jednak nauczyciel, co 5 minut podchodzi do ucznia i sprawdza jak idą postępy w pracy.
 1. Proszę zadbać, by na ławce dziecka były tylko potrzebne przedmioty. Czym więcej rzeczy leży na ławce, tym dziecko z ADHD łatwiej się rozproszy. Najlepiej by na ławce pozostały jedynie zeszyt, podręcznik i długopis. W razie potrzeby można postawić jego teczkę z dala od ławki.
 2. Proszę zadbać, jeśli będzie taka potrzeba, aby powtórzyć dziecku z ADHD polecenie wydane do całej klasy.
 3. Proszę, co kilka minut monitorować postępy pracy ucznia i ewentualnie przywoływać jego uwagę, tak by pracował dalej.
 4. Dziecko z zaburzeniami uwagi potrzebuję przerw w pracy i dzielenia jej na etapy. Proszę zadbać o to, by zadania dla dziecka z ADHD nie były dłuższe niż jego możliwości skupienia się.
 5. Dziecko z ADHD może albo siedzieć nieruchomo, albo skoncentrować się nad tym, co mówi do niego nauczyciel. Proszę pozwolić dziecku na niewielki niepokój ruchowy w czasie odrabiania lekcji, uczenia się do klasówki lub czytania trudnej dla niego książki (na przykład lektury).
 6. Część uczniów z ADHD będzie wymagała zagospodarowywania ich nadruchliwości poprzez zaplanowane wstawanie z ławki.
 7. Dziecko z ADHD nie może mieć obniżanej oceny przedmiotowej ani oceny z zachowania za objawy nadruchliwości, nadmiernej impulsywności i zaburzeń uwagi. („Zasada niekarania za objawy”). Dlatego ważne jest odróżnianie zachowań wynikających z objawów od innych trudnych zachowań.
 8. Proszę podzielić sprawdzian na mniejsze partie, a pomiędzy nimi dać chwilę wytchnienia. Proszę zawsze dopilnować, by uczeń z ADHD sprawdził swoją pracę.
 9. Wyjście dziecka z ADHD z klasy („Złoty standard”).

W przypadku dzieci z ADHD do podstawowych zadań nauczyciela jest uzyskanie dwóch celów (dopilnowuje ich nauczyciel):

 • Dziecko wychodzi z klasy:
 • z całą notatką (jeśli nie jest w stanie jej zapisać, może być ona skrócona z założenia)
 • wyraźnie zapisaną pracą domową zarówno ustną, jak i pisemną; jeśli nic nie jest zadane, zapisana informacja brzmi „nic nie jest zadane”.
 • informacjami, co trzeba przynieść następnego dnia do szkoły
 • informacjami, kiedy jest sprawdzian pisemny lub planowe pytanie ustne
 • Dziecko kończy lekcję z wpisaną pochwałą.

Wskazówki dodatkowe

Jak pomóc dziecku z problemami w koncentracji uwagi?”

 

 1. Ograniczenie ilości wszelkich bodźców dochodzących do ucznia.
 2. Indywidualizacja pracy i stała bezpośrednia praca z uczniem
 3. Dostosowanie tempa pracy do możliwości ucznia.
 4. Wydawanie poleceń do dziecka w sposób krótki, jednoznaczny, komunikatywny, zrozumiały.
 5. Zadbanie o dobry kontakt wzrokowy. Postaranie się, aby dziecko zatrzymało się, popatrzyło i skupiło się na tym co robi nauczyciel.
 6. Wyznaczenie uczniowi konkretnego celu i podzielenie zadania na mniejsze możliwe do zrealizowania etapy.
 7. Zmniejszenie ilości materiału przepisywanego z tablicy lub z książek.
 8. Ilustrowanie materiału obrazami, schematami; podawanie uczniom różnych metod mnemotechnicznych, wierszyków, powiedzonek.
 9. Wykorzystanie materiałów, którymi można manipulować, dotknąć je.
 10. Szybka, najlepiej natychmiastowa kontrola poprawności wykonania zadań.

„Jak pomóc dziecku z nadruchliwością?

 

 1. Włączenie ucznia do aktywnego udziału w lekcji.
 2. Kierowanie energii dziecka tak, aby jak najmniej przeszkadzało otoczeniu.
 3. Korzystanie w czasie lekcji z pomocy ucznia nadpobudliwego w wykonywaniu prostych czynności, po to, aby mógł spożytkować nadmierną ruchliwość (np. wytarcie tablicy, rozdanie zeszytów, itp.).
 4. Organizowanie czasu tak, aby uczeń miał możliwość zrealizować swoją ponadprzeciętną potrzebę ruchu.
 5. Zaplanowanie krótkich przerw w czasie dłuższych prac na wyładowanie zgromadzonej energii.
 6. Zasugerowanie rodzicom udziału dziecka w zajęciach sportowych.

 

Jak pomóc dziecku radzić sobie z własną impulsywnością?

 

 1. Opracowanie wspólnie z uczniem systemu zasad, reguł i związanych z nim nagród i konsekwencji.
 • System powinien być zrozumiały dla ucznia.
 • Umieszczenie aktualnie obowiązujących zasad w formie graficznej na widocznym dla ucznia miejscu w klasie.
 • Jeśli dziecko koniecznie chce z nami rozmawiać, gdy jesteśmy zajęci, podajmy mu kartkę, aby zapisało to, co przyszło mu właśnie do głowy i czym chce się z nami podzielić i porozmawiajmy o tym później.
 • Ostrzeganie dziecka przed zrobieniem czegoś, czego robić mu nie wolno.
 • Często przypominanie, że istnieją reguły i dopiero po kilku przypominaniach stosowanie konsekwencji.
 • Wyciąganie konsekwencji i stosowanie nagród najlepiej bezpośrednio po wydarzeniu.
 • Wzmacnianie wszystkich przejawów pożądanego zachowania.
 1. Rozpoczynanie zajęć lekcyjnych od ćwiczeń odprężających, a następnie kinestetycznych.
 2. Ograniczenie ilość bodźców dochodzących do uczniów.
 3. W różnych sytuacjach zatrzymywanie się na chwilę i proszenie, aby dziecko opowiedziało, co może się zdarzyć (gra: „Co by było gdyby…”).
 4. Przewidywanie, kiedy nastąpi niepożądane impulsywne zachowanie i powstrzymywanie ucznia przed wykonaniem takiej czynności, mówiąc jednocześnie o następstwach i konsekwencjach.

Zalecana literatura:

 

 • „Jak pracować z dzieckiem z ADHD. Poradnik dla rodziców i nauczycieli” – Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk, Justyna Zdrojewska
 • „ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców” – Artur Kołakowski, Tomasz Wolańczyk, Agnieszka Pisula, Magdalena Skotnicka, Anita Bryńska
 • „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci” – Tomasz Wolańczyk, Artur Kołakowski, Magdalena Skotnicka

 

Zalecane materiały do pobrania:

www.adhd-online.pl

www.centrumadhd.gda.pl/media/ADHD_1.pdf

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/195/04ore_adhd.pdf