Menu Zamknij

Jak motywować dziecko do nauki

Działania rodziców służące motywowaniu dziecka do nauki

 • Stałe, systematyczne stymulowanie do nauki, na każdym etapie edukacyjnym.
 • Interesowanie się wynikami w nauce.
 • Sprawdzanie przygotowanie do lekcji i w razie potrzeby pomoc w ich odrabianiu.
 • Wzmacnianie u dziecka poczucia pewności siebie, wiary we własne możliwości poprzez wygłaszanie szczerych pochwał (zauważanie dobrych stron).
 • Unikanie mówienia: „Z ciebie nic nie będzie”, „To jest za trudne dla ciebie”, „Tego i tak nie zrozumiesz”.
 • Wzniecanie energii do nauki poprzez rozmowy z dzieckiem.
 • Rezygnacja ze standardowych pytań: „Jak było dzisiaj w szkole?”, „Jak ci poszło na sprawdzianie?”, ponieważ dziecko odpowiada zdawkowo: „dobrze”, „źle”, itd. Zadawanie pytań: „Co ciekawego było na lekcjach?”, „Co nowego się nauczyłeś?”
 • Niestawianie zbyt wygórowanych celów przerastających możliwości
 • Dawanie własnego (dobrego!) przykładu.
 • Okazywanie empatii, zrozumienia; wczuwanie się w sytuacje dziecka.
 • Rozwijanie poczucia rozbieżności pomiędzy tym, jakie uczeń ma osiągnięcia, a jakie chciałby posiadać.
 • Unikanie dowodzenia swoich racji.
 • Konfrontowanie dziecka ze stratami, jakie ponosi w wyniku nieuczenia się.
 • Informowanie i doradzanie dziecku.
 • Współpraca z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem szkolnym.
 • Angażowanie osoby znaczącej: trener, sympatia, bliski kolega i in.

Propozycje konkretnych działań rodziców:

 1. Systematyczna kontrola e-dziennika; kontakt z nauczycielami konkretnych przedmiotów szkolnych.
 2. Sprawdzenie nasilenia zaległości i braków.
 3. Ustalenie planu/harmonogramu uczenia się (tygodniowego, codziennego).
 4. Odpytywanie, sprawdzanie stopnia efektywnego nauczenia się.
 5. Sprawdzenie odrobienia pisemnego zadania domowego (przegląd zeszytu, ćwiczeń, podręcznika).
 6. Założenie przez dziecko dodatkowego zeszytu do nauki (robienie krótkich notatek, zapisywanie kolorami ważnych dat, nazwisk itp., przepisywanie ważniejszych fragmentów z podręcznika, wypunktowanie ważnych treści, „mapy myśli” itp.).
 7. Dopilnowanie wcześniejszego rozpoczęcia czytania lektury szkolnej; wspólne czytanie z dzieckiem; skrótowe zapisywanie najważniejszych treści.
 8. Zawieranie umów z dzieckiem w sprawie nauki, stopni, nagród, konsekwencji.
 9. Planowanie z dzieckiem wyboru dalszej szkoły i zawodu.
 10. Dopytywanie i naciskanie na poprawienie stopnia, zaliczenie sprawdzianu.
 11. Wspólne z dzieckiem pójście do nauczyciela i rozmowa na temat nauki.