Dokumenty są w formacie pdf - do przeglądania i drukowania.

Do poprawnego wyświetlania tych dokumentów niezbędny jest darmowy program Acrobat Reader

oraz w formacie doc – do edycji i drukowania.

Do poprawnego działania na tych dokumentach niezbędne jest posiadanie edytora tekstów word.

 

DRUKI DO POBRANIA DLA NAUCZYCIELI:

1.

Opinia o dziecku ubiegającym się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

DOC

PDF

2.

Opinia o dziecku ubiegającym się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

DOC

PDF

3.

Informacja o dziecku w wieku przedszkolnym

DOC

PDF

4.

Informacja o uczniu z problemami w nauce w I etapie edukacyjnym

DOC

PDF

5.

Informacja o uczniu z problemami w nauce

DOC

PDF

6.

Informacja o uczniu kierowanym do PPP z powodu trudności w zachowaniu

DOC

PDF

7.

Opinia nauczycieli i specjalistów dot. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

DOC

PDF

8.

Wniosek dotyczący ucznia z trudnościami w pisaniu

DOC

PDF

9.

Informacja o uczniu chorym w związku z wyborem kierunku dalszego kształcenia

DOC

PDF

10.

Informacja o uczniu w związku z wyborem kierunku dalszego kształcenia – poradnictwo zawodowe

DOC

PDF

11.

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie diagnozy rozwiązania problemu

DOC

PDF

12.

Informacja o uczniu zdolnym

DOC

PDF

13.

Informacja szkoły o przebiegu nauczania indywidualnego ucznia

DOC

PDF

 

DRUKI DO POBRANIA DLA RODZICÓW:

1.

Wniosek o wydanie opinii/informacji/konsultacji

 

PDF

2.

Zaświadczenie lekarza Medycyny Pracy

PDF

3.

Zaświadczenie lekarza do nauczania indywidualnego

PDF

4.

Zgoda lekarza neurologa na udział w terapii biofeedback

PDF

5.

Zaświadczenie dot. ucznia ubiegającego się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia

 

PDF

6.

Zaświadczenie lekarza do kształcenia specjalnego; wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

PDF

7.

Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły

 

PDF