Czym się zajmujemy?

 

Ideą naszej pracy jest niesienie pomocy i wsparcia dzieciom i młodzieży,
ich rodzicom i nauczycielom- Tym, którzy tej pomocy potrzebują. W swojej pracy kierujemy się zasadami etyki i poszanowania praw
oraz godności każdego człowieka.
Staramy się bronić praw dziecka, szukać najlepszych rozwiązań
- aby skutecznie pomagać.

 

Poradnia udziela pomocy w zakresie:

 

* Diagnozy i terapii niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych.

* Wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego, udzielania wsparcia jego rodzicom i nauczycielom.

* Wspierania rodzin i pomocy dzieciom z problemami uzależnień.

* Diagnozy i opieki nad dziećmi zdolnymi.

* Diagnozy i terapii dzieci, młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).

* Oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży z zaburzeniami sfery emocjonalnej i osobowościowej.

* Terapii rodzin.

* Wczesnej interwencji - praca z rodzicami i dziećmi od 0 do 6 roku życia.

* Diagnozy i terapii logopedycznej.

* Diagnozy i terapii dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.

* Wspierania edukacji zawodowej.

Bieżąca oferta terapeutyczna

 

rok szkolny 2018/2019

 

 W Poradni działają następujące punkty konsultacji:

 

1. Dla dzieci nadpobudliwych i z zaburzeniami zachowania
czwartek 16.00-18.00

2. Dla dzieci i rodzin z problemami uzależnień
wtorek 15.00-18.00

3. Problemy dysleksji
środa 16.00-18.00

4. Poradnictwo zawodowe
wtorek 15.00-18.00

Prowadzimy również bezpłatne komputerowe badania słuchu i wzroku
dla dzieci i młodzieży

piątek 8.00-12.30